ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุพจน์ บุญตา
ครู คศ.2

นางเนตรชนก บุญตา
ครู คศ.1