ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรีย์ พันจันทร์
ครู คศ.2

นายสรวิชญ์ มีฤทธิ์
พนักงานราชการ