ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพดล นวลแสง
ครู คศ.3

นายณรงค์ศักดิ์ นันทะสิงห์
พนักงานราชการ