ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัมพร ใจนวน
ครู คศ.2

นางธานี ผิวงาม
ครู คศ.2