ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
+++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง++++++++++++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง++++++++++++++ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่มแซมบ้านพักครู แบบ ศก.14ก
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสวายศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านขี้นาคศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดเขียนศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เมื่อวันที่  22-24  พฤษภาคม  2560 
คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่  8-9 พฤษภาคม  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ ผู้บริหาร ครู และพัฒนา"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสร้างคนดี" ณ หอประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษเขต 3 เมื่อวันที่  1-4 พฤษภาคม 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมจัดบูธนำเสนอโครงการคุณธรรม ณ ถนนต้องต้องเดินศรีสะเกษ(สวนสาธารณะ
มารี - หนองแคน) เมื่อวันที่  2 เมษายน  2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2559 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา เมื่อวันที่  16 กันยายน  2559 คลิกดาวโหลดที่นี่
ภาพกิจกรรมการต้อนรับ ท่านพลเอกสุรยุทธิ์  จุลานนท์และคณะ มาเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  255ึ7  คลิกดาวโหลดที่นี่                  

    
      

             
๒๖ มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติด
 

             ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะปฎิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาสคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๐๒  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็ง เห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฏหมายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙  คลิกเพิ่มเติมที่นี่► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

 ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
      ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
      ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
      ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      โครงสร้างและเฉลย

► โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา  2556
รายบุคคล ให้ผู้บกครองหรือนักเรียน เข้าดูได้ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th เลือก รายงานผลการประเมินรายบุคคล   ระบุเขตพื้นที่การศึกษา  กรอกเลขประจำตัวประชาชน  กรอกตัวเลขผลลัพธ์สำหรับป้องกันระบบ  สร้างรายงาน

ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ความสามารถด้านภาษา       ความสามารถด้านคำนวณ     ความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดเฉลยแบบทดสอบ    
        Literacy     Numeracy     Reasoning ability
ประกาศผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
     ดาวโหลดประกาศผลฯ
 ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2558 (สทศ.) 
  เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558
( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ )
( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )


วิเคราะห์ข้อสอบสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (เครดิต: สพป.บุรีรัมย์เขต 1)
         โหลดได้ที่ลิงค์ https://sites.google.com/site/watponbr/home/o-net

วิเคราะห์ข้อสอบสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  (เครดิต: สพป.ขอนแก่นเขต 3)
       โหลดได้ที่ลิงค์
https://sites.google.com/site/watkk3/o-net/analysis-o-net-2555 

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (ศน.ณัฐพงศ์)  
     
ดาวน์โหลด   ผลการสอบ O-NET ป.6  ปี กศ.56    
                          ผลการสอบ O-NET ม.3  ปี กศ.56    
           
แก้ไข      ผล O-NET ป.6 และ ม.3 เรียงลำดับ

 

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

download :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

download :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวการศึกษา
ข่าวสมัครงาน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

นายจำนาน ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน

ดูปฎิทิน ๒๕๖๑  คลิก
    กรกฏาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ประธานนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
การพัฒนาครูทั้งระบบ
แบบคัดลายมือระดับประถม
เทคนิคการสอนในชั้นเรียน&วิจัย
eng2556
ลิ้งค์น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสระน้ำ
ห้องน้ำห้องส้วม
ที่เผาขยะ
ดูผลโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1878395
Page Views 2541141