ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ ผู้บริหาร ครูและพัฒนา"หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสร้างคนดี
เมื่อเช้าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณสำหรับผู้บริหาร ครู และพัฒนา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สร้างคนดี” ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โดยมีนายพิจิตร ทานะ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และพัฒนาโรงเรียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สร้างคนดี” แบ่งการอบรมฯ เป็น ๔ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กพศ.๑ – ๕ ,รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กพศ. ๖ – ๑๐, รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กพศ. ๑๑ – ๑๕, รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กพศ. ๑๖ – ๒๓ วันนี้ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นการอบรมในรุ่นที่ ๑ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านไทร โรงเรียนบ้านขี้นาค โรงเรียนบ้านนกยูงฯ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และคณะศึกษานิเทศก์ คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วของโรงเรียนได้ และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิสถิรคุณทุกแห่งสามารถอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ด้วยตนเองในโรงเรียน และสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้ ซึ่งจะมีผู้เข้ารับการอบรมฯตามโครงการทั้ง ๔ รุ่น จำนวน ๕๒๐ คน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,13:26   อ่าน 545 ครั้ง