ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ สว่างภพ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน