ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารBBL
เอกสารBBL2

ราย ละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV  และDLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารแนบ ดังนี้

1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม คลิกที่นี่

2.การ์ดตบสำเนียงเสียงสัตว์ คลิกที่นี่

3.ใบงานประกอบกิจกรรม

3.1. เอกสารชุดที่ 1 อ่านได้สะกดเป็น คลิกที่นี่

3.2 เอกสารชุดที่ 2 ฝึกแต่งประโยค คลิกที่นี่

3.3 เอกสารชุดที่ 3 ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน คลิกที่นี่

3.4 เอกสารชุดที่ 4  การใช้ Graphic Organizer  คลิกที่นี่

3.5 เอกสารชุดที่ 5 จับคู่คำคล้องจอง คลิกที่นี่

4.เอกสาร Power point

4.1 กุญแจ  5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน

ตามลิงค์นี้ https://www.dropbox.com/s/1je8g4toa9qrpu8/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%20BBL.pdf?dl=0

 4.2 พลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี BBL

ตามลิงค์นี้ https://www.dropbox.com/s/1je8g4toa9qrpu8/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%20BBL.pdf?dl=0

 5.รายชื่ออุปกรณ์  คลิกที่นี่