ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3713 1339400003311 เด็กชายธีรธร   ลดผักแว่น 19/01/2545
2 3714 1104300523085 เด็กชายรัฐนนท์  ศิลปักษา   06/07/2545
3 3716 1339500016414 เด็กชายวีระพันธ์  พงษ์สุระ 30/05/2545
4 3718 1339400005071 เด็กชายธีระศักดิ์   สาระพงษ์ 27/09/2545
5 3720 1339400004091 เด็กชายอัครเดช  พงษ์วัน 18/05/2545
6 3721 1330501440386 เด็กชายธนากรณ์  ไพรบึง  29/12/2545
7 3723 1339500012087 เด็กชายอักษร  พันธ์จันทร์ 9/2/2545
8 3728 1339500022058 เด็กหญิงโชติกา   สาระพงษ์ 26/10/2545
9 3730 2339400001235 เด็กหญิงนิราพร  สาระพงษ์ 20/12/2545
10 3731 1100401116902 เด็กหญิงศศิกานต์   เพชรแต่ง 25/02/2545
11 3733 1339400003884 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ภักดี 17/04/2545
12 3735 1339500023674 เด็กหญิงนันทินี  พลีสัตย์ 9/12/2545
13 3736 1339500014675 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ่อนสะอาด 24/04/2545
14 3737 1339500010475 เด็กชายวรวุฒิ   บุญตา 22/05/2545
15 3740 1339500022821 เด็กชายผดุงชนม์  ชัยสัญ 10/11/2545

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.5 KB