ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3745 1339400006379  เด็กชายอนุรักษ์  อายุวงศ์ 3/4/2546
2 3746 1129701297200 เด็กชายเสกสรร   สดมสุข 13/8/2546
3 3748 1339400007847  เด็กชายปารเมศ  โคตรนายูง 9/10/2546
4 3749 1339400006409 เด็กชายอภิชาติ   ห่อทอง 1/4/2546
5 3751 1100401197945 เด็กชายธนกร   ทองลอย 10/11/2546
6 3752 1339400008517 เด็กชายพรชัย  แก้วมงคล 29/12/2546
7 3754 1339400006867 เด็กชายสิทธิเดช  กล้าแข็ง 13/6/2546
8 3756 1339500028862 เด็กชายอดิศักดิ์   อุตตะมะวงศ์ 28/4/2546
9 3757 1339500027343 เด็กชายไกรศักดิ์   สาระพงษ์  16/3/2546
10 3758 1339500034293  เด็กชายศราวุฒิ   ดอกคำ 16/9/2546
11 3759 1339400008231 เด็กชายประทีป   ศรีกะชา 2/12/2546
12 3760 1339400006433 เด็กชายวรวุฒิ   สาระพงษ์ 16/4/2546
13 3761 1339500031405 เด็กชายชินวัตร   ใจใส 8/7/2546
14 3763 1339900785211 เด็กหญิงปณิดา   สุพันธ์ 23/11/2546
15 3764 1379900225011 เด็กหญิงเขมจิรา   สีหะราช 31/7/2546
16 3765 1169200035008 เด็กหญิงปาณิสรา   นาเจริญ  13/11/2546
17 3766 1339500025634 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ 31/1/2546
18 3767 1339500024905 เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์แก่น 7/1/2546
19 3768 1319900909271 เด็กหญิงชุติภัค   วงศ์ประยูร   4/7/2546
20 3769 1339400008029 เด็กหญิงธิดารัตน์   สาระพงษ์ 2/11/2546
21 3770 1339400005771 เด็กหญิงพศิกา  สุภารัตน์  14/1/2546
22 3773 1339500037349 เด็กหญิงธัญญาพร  บุญตา 14/12/2546

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 754.5 KB