ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3750 1339400007391 เด็กชายพิชิตพงษ์  ปุณสังข์ 27/8/2546
2 3782 1339900804941 เด็กชายกฤติพงศ์   ภูมิภักดี 30/01/2547
3 3783 1339500040129 เด็กชายจิระวัฒน์   มาตรศรี 12/02/2547
4 3786 1339400010236 เด็กชายศุภกร  ระยับศรี 15/07/2547
5 3787 1339500048928 เด็กชายกิตตินันท์  พันธ์แก่น 28/09/2547
6 3788 1339500047425 เด็กชายสุรวุฒิ   พันธ์แก่น 18/08/2547
7 3789 1339400010643 เด็กชายวุฒินันท์   อายุวงษ์ 04/09/2547
8 3790 1339500050965 เด็กชายจีรยุทธ   สุภารัตน์ 21/11/2547
9 3791 1339500043055 เด็กชายจิรานุวัฒน์   จันหอม 20/04/2547
10 3793 1339500046178 เด็กชายจักรพงษ์   ตุ้มวงษา 14/07/2547
11 3796 1339500039970 เด็กชายปรีชา   อายุวงษ์ 11/02/2547
12 3797 1339400010457 เด็กชายณัฐพันธ์   อายุวงค์ 16/08/2547
13 3798 1339500043691 เด็กชายพีรพงศ์  พันธ์แก่น 13/05/2547
14 3799 1339500045635 เด็กชายวรัญญู   ดอกรักษ์ 03/04/2547
15 3801 1199901020171 เด็กหญิงวันทนา   ยอดบุตร  28/12/2547
16 3804 1339500038400 เด็กหญิงรัตนา  พงษ์สุระ   6/1/2547
17 3805 1339500048014 เด็กหญิงสุภารัตน์   เกิดรัมย์ 3/9/2547
18 3806 1348900102562 เด็กหญิงธัญรัตน์   พันธ์แก่น 09/12/2547
19 3807 1339500043586 เด็กหญิงณัฐรินีย์  นนเทศา 07/05/2547
20 3808 1339500041401 เด็กหญิงสมฤดี   อายุวงษ์ 06/05/2547
21 3809 1219900949362 เด็กหญิงธัญญาพร  โตอิ่ม 27/1/2547
22 3811 1339500050345 เด็กหญิงรุ่งระวี   นาคล้อม  27/10/2547
23 3812 1104200379462 เด็กหญิงพณิดา   เบญจณรงค์ 21/02/2547
24 3813 1339500038744 เด็กหญิงศุภิกา  พลีสัตย์ 14/1/2547
25 3814 1104300786035 เด็กหญิงจิราพัชร  นนเทศา   01/12/2547
26 3846 1369900705535 เด็กชายยุทธการ   ป้องขันธ์ 1/3/2548
27 3940 1339500055649 เด็กชายปวริศ  หวังชอบ   26/3/2548
28 3971 1659500015172 เด็กชายสุทธินัย  บังลาม 9/8/2547

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757 KB