ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3817 1339500061371 เด็กชายไชยพศ  ไชยปัญหา 25/08/2548
2 3818 1102400173491 เด็กชายวราเทพ  ปานกลิ่นพุฒ 01/11/2548
3 3819 1339500055398 เด็กชายพิษณุ  สีดาชาติ 24/03/2548
4 3820 1339500057731 เด็กชายนิธิกร  นนเทศา 21/05/2548
5 3823 1339500061754 เด็กชายธีระพงษ์  พงษ์สุระ 08/09/2548
6 3824 1339400013596 เด็กชายไกรวุฒิ  สาระพงษ์ 06/09/2548
7 3828 1339500053212 เด็กชายอัชรพงษ์   ตุพิลา 14/01/2548
8 3829 1339500064231 เด็กชายเวชพิสิฐ   บรรณทิพย์ 10/11/2548
  3830 1339500052755 เด็กชายระพีวิทย์  นรสิงห์  
9 3832 1339500052771 เด็กหญิงราตรี   พันธ์แก่น 06/01/2548
10 3834 1339600094832 เด็กหญิงพุทธิดา   สาระพงษ์ 22/04/2548
11 3835 1339500061011 เด็กหญิงอาทิตยา   ดอกรักษ์ 14/08/2548
  3837 1339500057781 เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสะอาด  
12 3838 1139600301732 เด็กหญิงณัฐนันต์  วรรณทะวงษ์ 06/03/2548
13 3839 1129901909381 เด็กหญิงธิดารัตน์   เทพศิลา 17/05/2548

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 753.5 KB