ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3848 1339900908801 เด็กชายภูมินทร์  ผิวงาม 03/08/2549
2 3849 1330501443709 เด็กชายวัชรินทร์  ตุ้มวงษา 16/02/2549
3 3850 1339400017141 เด็กชายสมชาย  ตุ้มวงษา 24/11/2549
4 3851 1339400015823 เด็กชายอัคเดช  พันธ์มาลี 09/06/2549
5 3852 1339400015670 เด็กชายสายชล  มีศรี 18/5/2549
6 3853 1330501455553 เด็กชายธันวา  สุพันธ์ 22/12/2549
7 3854 1330501449260 เด็กชายศักดิ์เมธี  มั่งมี 25/07/2549
8 3855 1349901445618 เด็กชายชัชฤทธิ์  นนเทศา 20/09/2549
9 3857 1339900937088 เด็กชายชนณภัทร์  พันธ์จันทร์ 08/04/2550
10 3858 1339900933856 เด็กชายณัฐกร  ไพรวงษ์ 03/03/2550
11 3859 1330501458676 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุขกาย 16/03/2550
12 3862 1339400014860 เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณี 13/02/2549
13 3863 1330501449081 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ตีฉนวน 20/07/2549
14 3864 1339400015599 เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิ์กระสังข์ 29/04/2549
15 3865 1330501454913 เด็กหญิงอุไรพร  สุดสวาท 10/12/2549
16 3866 1339400016382 เด็กหญิงนิศาชน  ทานะเวช 26/08/2549
17 3867 1330501450403 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ดี 21/08/2549
18 3868 1104200529910 เด็กหญิงจิราพร  นนเทศา 23/07/2549
19 3869 1339400016528 เด็กหญิงทิพยสุดา  โยธา 09/09/2549
20 3870 1339400018253 เด็กหญิงจิรัญญา  อายุวงษ์ 24/04/2550
21 3871 1339400017842 เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าแข็ง 26/02/2550
22 3872 5659901029282 เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส 22/1/2549
23 3876 1330501451221 เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิภักดี 07/09/2549
24 3941 1319901101188 เด็กชายปฏิภาณ  หวังชอบ 11/8/2549
25 3974 1219700047730 เด็กหญิงขวัญจิรา  โตอิ่ม 8/11/2549

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.5 KB