ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3860 1330501468507 เด็กชายภัทรดนัย   จันทร์ดี 02/12/2550
2 3861 1240401201496 เด็กชายกันตภูมิ  ตุพิลา 22/06/2550
3 3873 1339400019748 เด็กหญิงกมลรส  ไพรบึง 01/10/2550
4 3878 1249900867307 เด็กชายเจรวิชช์  ไพรบึง 21/06/2550
5 3879 1339400019063 เด็กชายภานุกร  อัตพันธ์ 30/07/2550
6 3890 1339400018865 เด็กชายวชิรวิทย์  กัลปา 08/07/2550
7 3891 1129701418791 เด็กชายพลวัฒน์  อาจนะรา 03/08/2550
8 3892 1339400019705 เด็กชายเจตน์ณพัทธ์  นรสิงห์  
9 3893 1339900968528 เด็กชายศุภณัฐ  ทองลาย 20/12/2550
10 3894 1139900553583 เด็กชายธีรวุฒิ  พันธ์จันทร์ 20/09/2550
11 3895 1339400019519 เด็กชายธีรพัฒน์  คำไสย์ 11/09/2550
12 3896 1339900964344 เด็กชายพานทอง  ขันติวงษ์ 11/11/2550
13 3897 1339900959413 เด็กชายสิรภัทร  เพ็ชรวิเศษ 06/10/2550
14 3898 1339400019438 เด็กชายปิยภัทร  ผิวงาม 01/09/2550
15 3899 1430301435345 เด็กชายต้นสน  คำสีทา 24/12/2550
16 3900 1339900980609 เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  พงษ์วัน 29/03/2551
17 3902 1339900982105 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์จันทร์ 13/04/2551
18 3903 1339900978515 เด็กชายเตชภัทร  ศรีดาชาติ 14/03/2551
19 3904 1339400020967 เด็กชายแสงตะวัน  พลายพงษ์ษา 20/02/2551
20 3905 1339400021734 เด็กชายภานุกร  พวงมาลัย 21/05/2551
21 3906 1339900972550 เด็กชายวรินทร  ตุ้มวงษา 23/01/2551
22 3907 1339900984736 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมดี 09/05/2551
23 3908 1339400019098 เด็กหญิงบุณฑริก  ศรีแก้ว 29/07/2550
24 3909 1339400018598 เด็กหญิงบัวแก้ว  สาระพงษ์ 08/06/2550
25 3910 1339400020100 เด็กหญิงขวัญณภัทร  พันธ์แก่น 19/10/2550
26 3912 1339400019152 เด็กหญิงมณฑิตา  ทองมนต์ 09/08/2550
27 3913 1119902367612 เด็กหญิงมัธทิยา  ศรีกะชา 14/06/2550
28 3914 1339900976989 เด็กหญิงญาณิศา  บุญจูง 22/02/2551
29 3915 1339400021009 เด็กหญิงศศิชา  จันวัต 22/02/2551
30 3916 1139600464666 เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณวงษ์ 13/03/2551
31 3917 1104301098981 เด็กหญิงฐานิดา  พงษ์วัน 02/03/2551
32 3919 1339900981125 เด็กหญิงมนทการณ์  อายุวงษ์ 07/04/2551
33 3920 1339400021581 เด็กหญิงณิชากร  พันธ์แก่น 12/05/2551
34 3921 1330501469732 เด็กหญิงกัลยากร  สุขกาย 14/01/2551
35 3922 1339900977977 เด็กชายชโนดม  อายุวงษ์ 09/03/2551
36 4004 1339400021629 เด็กชายฉัตรพิสุทธิ์  จันษรจักร 5/13/2551
37 4031 1339900966207 เด็กหญิงอาทิตยา  ชาติวงศ์  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.5 KB