ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3923 1619700035606 เด็กชายกรวิชญ์  สืบกงแสง 5/6/2551
2 3924 1339400023249 เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์กระสังข์ 23/10/2551
3 3925 1330501478952 เด็กชายณัฐภูมิ  อชมพรมราช 6/2/2552
4 3926 1119902453811 เด็กชายธนวัฒน์   ไชโย 9/10/2551
5 3927 1339400022404 เด็กชายนพฤทธิ์     พันธ์แก่น 12/8/2551
6 3928 1339901027506 เด็กชายปิยะวัฒน์   ผิวงาม 13/5/2552
7 3929 1339900993336 เด็กชายภานุพงษ์   หันจางสิทธิ์ 24/7/2551
8 3930 1208300054835 เด็กชายวุฒินันท์   สอนเสาร์ 26/9/2551
9 3931 1339400024385 เด็กชายสุรสิทธิ์   อุปสุข 21/2/2552
10 3932 13394000224130 เด็กหญิงกมลวรรณ   นิสสัย 19/1/2552
11 3933 1339400024296 เด็กหญิงกัญญาภัค   ศรีแก้ว 12/2/2552
12 3935 1500701425346 เด็กหญิงณิชกานต์   พันธ์แก่น 30/11/2551
13 3936 1100401430496 เด็กหญิงปิ่นมณี   เพชรแต่ง 25/7/2551
14 3937 1104500095346 เด็กหญิงเปมิกา  อินพานิช  
15 3938 1339400024199 เด็กหญิงพัณณิตา   ดีเลิศ 27/1/2551
16 4026 1329901575261 เด็กหญิงอภิรดา  นาแข็ง  
17 4029 1339400024890 เด็กหญิงนันทิกานต์  นาคดี  
18 4030 1339900993441 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สืบสาร  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 754 KB