ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3942 1339400026183 เด็กชายวัชรกร  วงษ์ปลั่ง 21/09/2552
2 3943 1250101749445 เด็กชายภูวเนตร  สุดสวาท 25/10/2552
3 3944 1339400025586 เด็กชายนัทธพงศ์  ทิตย์สมบัติ 7/7/2552
4 3945 1339400027686 เด็กชายจีรสิทธิ์   สิงหรา 3/2/2553
5 3946 1339400026779 เด็กชายจิรายุ  รับขวัญ 11/4/2552
6 3948 1339400025233 เด็กชายสถาพร  สาระพงษ์ 28/05/2552
7 3949 1339400028011 เด็กชายณัฐชนน   พันธ์แก่น 16/04/2553
8 3950 1328600048147 เด็กชายปิยะพัทธ์  ใสพรม 23/10/2553
9 3951 1100704178165 เด็กชายยุทธนา  นรสิงห์ 1/11/2553
10 3952 1309903685853 เด็กชายมาตภูมิ   แสงสี 17/06/2552
11 3953 1339400026922 เด็กชายพัชรกร  ศรีกะชา 27/11/2552
12 3954 1220800073823 เด็กชายศุภชีพ   ชัยสัญ 16/07/2552
13 3956 1339400026701 เด็กหญิงภัทราภรณ์   ไชยนะรา  11/1/2552
14 3957 1339901060597 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองลาย 23/02/2553
15 3958 1339400027791 เด็กหญิงธารารัตน์ ทองลาย 20/03/2553
16 3959 1339400025781 เด็กหญิงปวริศา  โคตรนายูง 8/10/2552
17 3960 1339400025276 เด็กหญิงนลินญา  สาระพงษ์ 6/7/2552
18 3961 1339901062310 เด็กหญิงฤทัยการณ์   ช่วยพิมาย 3/10/2553
19 3962 1339400025811 เด็กหญิงศิริกานดา   ธรรมศร 8/8/2552
20 3964 1139600551348 เด็กหญิงณัฐธยาน์   พันธ์มาลี 14/10/2552
21 3965 1339901037838 เด็กหญิงกรรณิกา  นนเทศา   18/08/2552
22 3966 1339901064657 เด็กหญิงโศธิดา   สาระพงษ์ 30/03/2553
23 3967 1339901047914 เด็กหญิงธิปภา   ระวัง 11/2/2552
24 3968 1339400027996 เด็กหญิงศศิวิมล   ชุ่มกลาง 4/11/2553
25 3972 1578800063342 เด็กชายธนดล  ณ ลำพูน   

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.5 KB