ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 

ผู้เข้าชมเว็บ

AmazingCounters.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1672195
Page Views 2260654

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 2
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 2
เอกสารที่จัดเตรียมให้คณะกรรมการ ฯ วันแรก คนละ 1 ชุด ประกอบด้วย
    1.แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2552 -2554
    2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2554
    3.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 - 2554
    4.บันทึกข้อตกลง โรงเรียน กับ สพป. (จากหน่วยงานต้นสังกัด) ให้ใช้คำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ โรงเรียน กับ สารธารณสุข หรือ วัฒนธรรมอำเภอ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อนักเรียน (จากองค์กรภายนอก )
    5 หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554

วันประเมิน การเตรียมการด้านครูผู้สอน 
    1. เตรียมครูผู้ประสานงาน 1 ท่าน สำหรับประสานงานโรงเรียน กับ คณะกรรมการ ฯ 
    2. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ เตรียมตอบคำถาม
    3. การเตรียมการสอนให้คณะกรรมการได้เห็นเชิงประจักษ์
           - คัดเลือกครูที่จะทำการสอนเชิงประจักษ์ / แผนการสอน (มอบให้คณะกรรมการ ฯ) ที่เข้าชมการสอนเชิงประจักษ์ / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เน้นกลุ่มสาระหลัก เช่น วิทย์ /คณิต/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ICT เป็นต้น) 
           - ครูทุกคนในวันนั้นจะต้องเตรียมแผนการสอนสำหรับวันนั้นทุกคน หากคณะกรรมการ ฯ เข้าไปเยี่ยมชมการสอนสามารถปฏิบัติได้ และจะต้องเตรียมแผนการสอนไว้ให้คณะกรรมการด้วย และสอนตามแผนการสอน
            (ไม่ต้องวิตกกังวลใด ๆ เพราะกรรมการประเมิน จะประสานงานกับครูผู้ประสานงาน แล้วไปจัดเตรียมงาน)

วันประเมิน การเตรียมการด้านนักเรียน 

          1. เตรียมให้นักเรียนการนำเสนอโครงงานฯ เด่นของโรงเรียน ตามที่คณะกรรมการ ได้ประสานงานกับผู้ประสานงาน
          2. เตรียมการสาธิตการประชุมแกนนำนักเรียน “สภานักเรียน”
          3. เตรียมนักเรียนไว้สืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ICT / จะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นส่งคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
          4. คณะกรรมการจะสังเกตการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธง ( เช้า) ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
กิจกรรม (พักกลางวัน) โรงเรียนให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น เสียงตามสาย
กิจกรรม (เลิกเรียน) เย็น 
          5. คณะกรรมการจะมอบหมายงานให้นักเรียน (จะแสดงถึงนักเรียนมีความรับผิดชอบ) เช่น
 สาธิตการสอน ICT จะมอบหมายงานให้นักเรียน สืบค้นข้อมูล
สาธิตการสอนภาษาไทย จะมอบหมายงานให้นักเรียน เขียนเรียงความ เช่น
อาชีพที่ฉันอยากจะเป็น / ฉันภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน และอื่น ๆ
สาธิตการสอนวิทยาศาสตร์ จะให้ครูนำโครงงาน ที่โดดเด่นของโรงเรียนมาสาธิต
โดยนักเรียนจะเป็นผู้นำเสนอกระบวนการของโครงงานทั้งหมด
สาธิตการสอนคณิตศาสตร์
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
วันประเมิน การเตรียมการด้านการบริหารจัดการ
         6. เตรียมโครงการพิเศษ ที่แก้ไขปัญหาโรงเรียนได้สำเร็จ และโครงการฯ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างไร ให้สรุปเป็นร้อยละ ต้องได้ 80 % ขึ้นไป ( โครงการ / กิจกรรม ใดที่ใช้อ้างอิง ให้คิดเป็นร้อยละ จะต้องได้ 80 % ขึ้นไป)
         7. ข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน กับองค์กรภายนอก หรือ MOU (ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน) 
         8. โครงการ ฯ ที่รองรับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน และมีหน่วยงานหรืองค์กรรับรองความเป็นเอกลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
     9. แบบประเมินความพึงพอใจ “ลูกที่ดีของพ่อ –แม่ / นักเรียนที่ดีของครู / คนดีของสังคม
    10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการกำหนด อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ ของโรงเรียน และควรมีการประชุมคณะกรรมก ารบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ2 ครั้ง
     11. รายงานการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
     12. รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มวาระ / หัวหน้าระดับ (ตามโครงสร่งการบริหารขององค์กร) 
     13. คำสั่งโรงเรียน มอบหมายภารกิจหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา
     14. การนิเทศภายในของโรงเรียน เช่น ผู้บริหารนิเทศครูผู้สอน / หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศภายใน / หัวหน้าระดับนิเทศภายใน เป็นต้น ต้องมีการบันทึกสมุดนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
     15. โรงเรียนได้รับการนิเทศ จากศึกษานิเทศก์ สพป.

วันประเมิน การเตรียมเอกสารด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
   1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา / แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอนทุกคน
   2. ครูจะต้องส่งแผนการสอนทุกคน และ ผู้บริหารเสนอแนะ และลงลายมือชื่อ
เมื่อผู้บริหารเสนอเสนแนะ ครูต้องนำกลับไปปฏิบัติ และนำกลับมาเสนอผู้บริหาร “ลงลายมือ”รับทราบ การนำกลับไปปฏิบัติตามคำเสนอแนะ
   3. ครูจะต้องมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
   4. ให้จัดทำใบสรุปผลงานที่ผู้บริหาร/ครู ได้รับรางวัลดีเด่นและอบรมพัฒนา

- ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู เคยได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ / จังหวัด /เขตพื้นที่การศึกษา กี่ครั้งอะไรบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ผู้บริหารสถานศึกษา /ครู เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราใดบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา กี่ครั้งหลักสูตรอะไรบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ให้สรุป

5. ให้สรุป ผลงานของสถานศึกษา เคยได้รับรางวัลใดบ้าง เช่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง -เพชร / รางวัลสุขาน่าใช้ / รางวัลส้วมสุขสันต์ เป็นต้น
(ให้สรุปรางวัลที่สถานศึกษาเคยได้รับ ระดับประเทศ / จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551- ปัจจุบัน )

6. ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมตอบคำถามคณะกรรมการ ทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา / ด้านวิชาการ / ด้านการเงิน-บัญชี อื่น ๆ
- ให้เตรียมใบสรุปงบรายรับ – รายจ่ายของสถานศึกษา และงบดุลของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
- คู่มือการบริหารงานการเงิน-บัญชี ของสถานศึกษา (หากมีของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของ สพป. ให้ใช้เอกสารนี้ได้)
- คู่มือการปฏิบัติงาน (ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของ สพป.)

โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Chanlom  School
หมู่ที่  8  ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140
 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-3379-2992