ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 2
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 2
เอกสารที่จัดเตรียมให้คณะกรรมการ ฯ วันแรก คนละ 1 ชุด ประกอบด้วย
    1.แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2552 -2554
    2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2554
    3.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552 - 2554
    4.บันทึกข้อตกลง โรงเรียน กับ สพป. (จากหน่วยงานต้นสังกัด) ให้ใช้คำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ โรงเรียน กับ สารธารณสุข หรือ วัฒนธรรมอำเภอ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อนักเรียน (จากองค์กรภายนอก )
    5 หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554

วันประเมิน การเตรียมการด้านครูผู้สอน 
    1. เตรียมครูผู้ประสานงาน 1 ท่าน สำหรับประสานงานโรงเรียน กับ คณะกรรมการ ฯ 
    2. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ เตรียมตอบคำถาม
    3. การเตรียมการสอนให้คณะกรรมการได้เห็นเชิงประจักษ์
           - คัดเลือกครูที่จะทำการสอนเชิงประจักษ์ / แผนการสอน (มอบให้คณะกรรมการ ฯ) ที่เข้าชมการสอนเชิงประจักษ์ / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เน้นกลุ่มสาระหลัก เช่น วิทย์ /คณิต/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ICT เป็นต้น) 
           - ครูทุกคนในวันนั้นจะต้องเตรียมแผนการสอนสำหรับวันนั้นทุกคน หากคณะกรรมการ ฯ เข้าไปเยี่ยมชมการสอนสามารถปฏิบัติได้ และจะต้องเตรียมแผนการสอนไว้ให้คณะกรรมการด้วย และสอนตามแผนการสอน
            (ไม่ต้องวิตกกังวลใด ๆ เพราะกรรมการประเมิน จะประสานงานกับครูผู้ประสานงาน แล้วไปจัดเตรียมงาน)

วันประเมิน การเตรียมการด้านนักเรียน 

          1. เตรียมให้นักเรียนการนำเสนอโครงงานฯ เด่นของโรงเรียน ตามที่คณะกรรมการ ได้ประสานงานกับผู้ประสานงาน
          2. เตรียมการสาธิตการประชุมแกนนำนักเรียน “สภานักเรียน”
          3. เตรียมนักเรียนไว้สืบค้นข้อมูลด้วยระบบ ICT / จะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นส่งคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
          4. คณะกรรมการจะสังเกตการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธง ( เช้า) ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
กิจกรรม (พักกลางวัน) โรงเรียนให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น เสียงตามสาย
กิจกรรม (เลิกเรียน) เย็น 
          5. คณะกรรมการจะมอบหมายงานให้นักเรียน (จะแสดงถึงนักเรียนมีความรับผิดชอบ) เช่น
 สาธิตการสอน ICT จะมอบหมายงานให้นักเรียน สืบค้นข้อมูล
สาธิตการสอนภาษาไทย จะมอบหมายงานให้นักเรียน เขียนเรียงความ เช่น
อาชีพที่ฉันอยากจะเป็น / ฉันภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน และอื่น ๆ
สาธิตการสอนวิทยาศาสตร์ จะให้ครูนำโครงงาน ที่โดดเด่นของโรงเรียนมาสาธิต
โดยนักเรียนจะเป็นผู้นำเสนอกระบวนการของโครงงานทั้งหมด
สาธิตการสอนคณิตศาสตร์
สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
วันประเมิน การเตรียมการด้านการบริหารจัดการ
         6. เตรียมโครงการพิเศษ ที่แก้ไขปัญหาโรงเรียนได้สำเร็จ และโครงการฯ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างไร ให้สรุปเป็นร้อยละ ต้องได้ 80 % ขึ้นไป ( โครงการ / กิจกรรม ใดที่ใช้อ้างอิง ให้คิดเป็นร้อยละ จะต้องได้ 80 % ขึ้นไป)
         7. ข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน กับองค์กรภายนอก หรือ MOU (ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน) 
         8. โครงการ ฯ ที่รองรับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน และมีหน่วยงานหรืองค์กรรับรองความเป็นเอกลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
     9. แบบประเมินความพึงพอใจ “ลูกที่ดีของพ่อ –แม่ / นักเรียนที่ดีของครู / คนดีของสังคม
    10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการกำหนด อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ ของโรงเรียน และควรมีการประชุมคณะกรรมก ารบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ2 ครั้ง
     11. รายงานการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
     12. รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มวาระ / หัวหน้าระดับ (ตามโครงสร่งการบริหารขององค์กร) 
     13. คำสั่งโรงเรียน มอบหมายภารกิจหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา
     14. การนิเทศภายในของโรงเรียน เช่น ผู้บริหารนิเทศครูผู้สอน / หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศภายใน / หัวหน้าระดับนิเทศภายใน เป็นต้น ต้องมีการบันทึกสมุดนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
     15. โรงเรียนได้รับการนิเทศ จากศึกษานิเทศก์ สพป.

วันประเมิน การเตรียมเอกสารด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
   1. แฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา / แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอนทุกคน
   2. ครูจะต้องส่งแผนการสอนทุกคน และ ผู้บริหารเสนอแนะ และลงลายมือชื่อ
เมื่อผู้บริหารเสนอเสนแนะ ครูต้องนำกลับไปปฏิบัติ และนำกลับมาเสนอผู้บริหาร “ลงลายมือ”รับทราบ การนำกลับไปปฏิบัติตามคำเสนอแนะ
   3. ครูจะต้องมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
   4. ให้จัดทำใบสรุปผลงานที่ผู้บริหาร/ครู ได้รับรางวัลดีเด่นและอบรมพัฒนา

- ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู เคยได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ / จังหวัด /เขตพื้นที่การศึกษา กี่ครั้งอะไรบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ผู้บริหารสถานศึกษา /ครู เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราใดบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู เคยเข้ารับการอบรมพัฒนา กี่ครั้งหลักสูตรอะไรบ้าง สรุปเป็นรายบุคคล
- ให้สรุป

5. ให้สรุป ผลงานของสถานศึกษา เคยได้รับรางวัลใดบ้าง เช่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง -เพชร / รางวัลสุขาน่าใช้ / รางวัลส้วมสุขสันต์ เป็นต้น
(ให้สรุปรางวัลที่สถานศึกษาเคยได้รับ ระดับประเทศ / จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551- ปัจจุบัน )

6. ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมตอบคำถามคณะกรรมการ ทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา / ด้านวิชาการ / ด้านการเงิน-บัญชี อื่น ๆ
- ให้เตรียมใบสรุปงบรายรับ – รายจ่ายของสถานศึกษา และงบดุลของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
- คู่มือการบริหารงานการเงิน-บัญชี ของสถานศึกษา (หากมีของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของ สพป. ให้ใช้เอกสารนี้ได้)
- คู่มือการปฏิบัติงาน (ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ของ สพป.)