ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 3975 1339901099698 เด็กชายธนชล  สาระพงษ์ 19/1/2554
2 3976 1339901106147 เด็กชายไชยศ  ไชยปัญหา 24/3/2554
3 3977 1749800518187 เด็กชายสุทธิพงษ์  ห่อทอง 16/8/2553
4 3978 1100202052271 เด็กชายพงษ์พิชิต  ปุณสังข์ 10/1/2553
5 3979 1100801695616 เด็กชายชาญยุทธ  อาจใจ 3/7/2554
6 3982 1339901103997 เด็กชายนครินทร์  ปราบเสียง 3/5/2554
7 3983 1209601698911 เด็กหญิงลัดดา  นนเทศา 27/9/2553
8 3984 1339400029069 เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์แก่น 25/08/2553
9 3985 1339400031349 เด็กหญิงปพิชญา  อุตพันธ์ 30/3/2554
10 3986 1339400030261 เด็กหญิงปรียาดา  พันธ์แก่น 21/12/2553
11 3987 1339400031501 เด็กหญิงเมษา  อายุวงษ์ 13/04/2554
12 3988 1339400031519 เด็กหญิงประภาวรรณ  เสาร์ศิริ 4/12/2554
13 3989 1339400028437 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีดาชาติ 17/06/2553
14 3990 1249900983587 เด็กหญิงแพรวา  ฉายฉลาด 10/2/2553
15 3991 1339400029247 เด็กหญิงจิรัญญา  ไผ่โสภา 9/12/2553
16 3992 1339400029956 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สุพันธ์ 11/10/2553
17 3994 1339901109090 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญจูง 17/04/2554
18 3995 1339400030890 เด็กหญิงศศิวิมล  ระยับศรี 2/12/2554
19 3996 1339400029930 เด็กหญิงชนิกานต์  สาระพงษ์ 11/5/2553
20 3997 1339400031195 เด็กหญิงวรกานต์  แสงศรี 3/12/2554
21 3998 1339400029395 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วตา 22/09/2553
22 3999 1339400030385 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์หอม 1/2/2554
23 4000 1339400029000 เด็กหญิงพิชญาภา  อินพานิช 14/08/2553
24 4001 1339901108808 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญตา 14/04/2554
25 4002 1339400031306 เด็กหญิงบัณฑิตา  อายุวงษ์ 22/03/2554
26 4005 1339400030504 เด็กหญิงศรันย์พร  ศรีแก้ว 1/8/2554
27 4028 5330501119548 เด็กหญิงนฤศรา  เสาวรส  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756 KB