ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 2
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล
1 4006 1339400032761 เด็กชายสุชาญ  อายุวงษ์
2 4007 1339400032264 เด็กชายภาคิน  เจตมา
3 4008 1339901152777 เด็กชายกฤษติศักดิ์  ศึกษา
4 4009 1330501507154 เด็กชายศุภณัฐ  นนเทศา
5 4010 1339400034828 เด็กชายณัฐพงศ์  อายุวงษ์
6 4012 1339400033732 เด็กชายก้องภพ  ทองทัศน์
7 4013 1339901145932 เด็กชายอนันทชัย  สาระพงษ์
8 4014 1339901130871 เด็กชายวีระพงษ์  มาธิใส
9 4015 1339901151878 เด็กชายปัญญา  เกษศิลา
10 4016 1339400033589 เด็กชายอนุวรรตน์  โพธิ์สาร
11 4018 1339901125851 เด็กหญิงศศิวิมล  คุณชัย
12 4019 1110201417348 เด็กหญิงสุรัสยา  ชนะงาม
13 4020 1339400031942 เด็กหญิงชนิดาภา  กัลปา
14 4021 1330501500346 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขกาย
15 4022 1339400033937 เด็กหญิงฝนแก้ว  เกษศิลา
16 4023 1339400034577 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ดีฉนวน
17 4025 1347600057447 เด็กหญิงบุญยุดา  ฝ่ายคำตา

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 754.5 KB