ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 1
เลขที่ เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ  -  นามสกุล วัน/เดือน/ปีที่เกิด
1 4032 1339400035433 เด็กหญิงอนัญญา  ดีเลิศ  
2 4033 1339901207369 เด็กหญิงชญานุช  บุญสุข  
3 4034 1339400036197 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พันธ์แก่น  
4 4035 1319901474693 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองลาย  
5 4036 1339901179098 เด็กหญิงเปรมยุดา  จินเฉียวฉุน  
6 4037 1339400035581 เด็กหญิงศศิประภา  เกษสาคร  
7 4038 1339400035824 เด็กหญิงคิลินทรา  วงษ์ขันธ์  
8 4039 1220800081443 เด็กหญิงชนิสรา  ชัยสัญ  
9 4040 1339400037185 เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณวงศ์  
10 4041 1339400037665 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ดอกบัว  
11 4042 1339400035689 เด็กชายเกียรติขจร  ดอกบัว  
12 4043 1339400035166 เด็กชายอัครวิชญ์  อายุวงษ์  
13 4044 1102004372661 เด็กชายณัฐกิตต์  ลาธุรี  
14 4045 1339901166603 เด็กชายฑีฆายุ  แพงมา  
15 4046 1339901180525 เด็กชายคณากร  ผิวงาม  
16 4047 1339400037801 เด็กชายอธิศักดิ์  สุภาพ  
17 4048 1339400036693 เด็กชายธราเทพ  ก่องนอก  
18 4049 1339400037932 เด็กชายธนวัฒน์  แยงไธสง  
19 4050 1339400036961 เด็กชายธนากร  ไชยนะรา  
20 4051 1339400036766 เด็กชายณัฐกิจ  สาระพงษ์  
21 4052 1139600696222 เด็กชายสิทธพล  ระวิสิทธิ์  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755 KB