ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติจำนวนนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน  10  มิถุนายน  2560
 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.1 1 11 10 21 21
อ.2 1 10 7 17 17
รวม 2 21 17 38 19.00
ป.1 1 6 21 27 27
ป.2 1 13 12 25 25
ป.3 1 9 9 18 18
ป.4 1 23 14 37 37
ป.5 1 13 12 25 25
ป.6 1 9 6 15 15
รวม 6 73 74 147 24.50
ม.1 1 17 11 28 28
ม.2 1 13 9 22 22
ม.3 1 9 6 15 15
รวม 3 39 26 65 21.67
รวมทั้งหมด 11 133 117 250 22.73
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.37 KB